Nyemission

Med anledning av styrelsen i Fjätervålens förslag till extra bolagsstämma den 19 april 2019, att besluta om nyemission av högst 3 124 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt stugägare enligt samfällighetsförteckningen, avges denna redogörelse. Här hittar du revisorns yttrande över styrelsens redogörelse.

Årsredovisning

Nu har vi publicerat vår årsredovisning för räkenskapsåret 2017-09-01 – 2018-08-31. Under året har det markområde om ca 30 hektar som bolaget hittills arrenderat av Fjätervålens Samfällighet förvärvats. Det har även genomförts en riktad nyemission av 1562 aktier till Serneke Group AB. Styrelsen bedömer att förstärkningen som bolagets egna kapital och likviditet fick av nyemissionen innebär goda förutsättningar för att bolaget ska kunna fortsätta utveckla anläggningen och verksamheten i önskad riktning.

Läs hela årsredovisningen och revisionsberättelsen.