Bokningsvillkor

Dessa bokningsvillkor gäller mellan Fjätervålen AB, org. nr:  556223-3527 (hädanefter kallat FJAB) och Dig när du bokar via FJAB. Avtalet kan gälla boende, aktiviteter, skipass eller en kombination av dessa, nedan benämnt Produkter.

Bokning och bokningsbekräftelse

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bekräftelsen utgör avtalsvillkor.
För att ingå avtal/boka via FJAB skall kunden vara minst 21 år om ingen högre åldersgräns anges i bekräftelsen. Legitimering kan ske vid ankomst.
Du har skyldighet att själv kontrollera bekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i bekräftelsen för att kunna åberopas. Vi ansvarar inte för utfästelser som uthyraren/leverantören eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Dig.

I logipriset för självhushåll t.ex. stugor/lägenheter ingår INTE städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toalettpapper etc. om inte annat anges på bokningsbekräftelsen.Notera att antalet gäster inte får överskrida det antal som angetts på bekräftelsen och inte heller antalet bäddar boendet innehåller.

Bindande bokning & betalning

Bokningen är bindande när du erhållit bekräftelsen från FJAB. Slutbetalning till FJAB görs omgående vid bokningstillfället via Klarna. Vid utebliven betalning är bokningen inte giltig och produkterna avbokas automatiskt.

Ändring av bokning

Vill du göra en ändring i din bokning tillkommer en avgift om 150 kronor per bokning och tillfälle. Observera att ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning om det inte gäller förlängning av befintlig bokning.

Avbokning

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till FJAB på tel. 0253-211 43 eller via mail stugbokning@fjatervalen.se. Notera att din avbokning är giltig först då du erhållit en skriftlig bekräftelse från FJAB.

Avbokningsregler då avbeställningsskydd saknas

Stuga, lägenhet, ställplats och skipass:
Avbokning 39 dagar eller tidigare före ankomst debiteras 10 % av bokat värde.
Vid senare avbokning debiteras 100 % av bokningens värde.
Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-och bokningsavgift återbetalas ej.
Skidhyra och skidskola
Inga kostnader för skidhyra och skidskola utgår vid avbokning.
Paketresa:
FJAB har via sitt medlemskap i Visita tecknat resegaranti för paketresor. Samma avbeställningskostnader för stuga/lägenhet gäller även vid bokning av paketresa d.v.s. en kombination av ex. boende och skidhyra.

Avbeställningsskydd

Kan endast tecknas vid bokningstillfället och kostar 350 kronor/stuga eller lägenhet. Om du väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja boendet/aktiviteten. Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-och bokningsavgift återbetalas ej.
Skyddet gäller vid:
A. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art, som drabbat Dig själv, /maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon, eller medresenär.
B. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret
C. Annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som kommer FJAB tillhanda senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. FJAB tar ut en administrativ avgift om 400 kronor per bokning vid avbokning där avbeställningsskydd tecknats.

Fel och reklamation

Eventuella klagomål reklameras i första hand direkt till FJAB. Om Du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden/arrangemanget om därmed ej givit uthyraren/leverantören möjlighet att rätta till eventuella brister, har din rätt att påtala felet gått förlorad. Om du inte är nöjd med kompensation/ersättning skall detta framföras skriftligen till FJAB senast 60 dagar efter avresa. Om hela eller delar av din bokning inte kan levereras enligt bekräftelsen och inget ersättningsalternativ kan ordnas, vars skillnader är så små att det saknar betydelse för dig, ex. stuga/lägenhet i samma klass, så har Du rätt att frånträda avtalet. Du får då tillbaka allt du har betalat, med avdrag för värdet på de delar som Du eventuellt redan hunnit utnyttja.

Nyckelhantering

Du får disponera stugan/lägenheten/platsen från det klockslag som angivits på Din bekräftelse. Samtliga nycklar ska återlämnas i nyckelskåpet och låsas på avresedagen, för ej återlämnade nycklar eller borttappade nycklar debiterar FJAB en avgift om 800 kronor per nyckel.

Ordningsregler

Du måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boende och aktiviteter. Du är skyldig att visa hänsyn och uppträda på ett sådant sätt att andra inte störs eller egendom skadas. Du får inte använda boendet till annat än vad som avtalades vid bokningen och inte låta fler personer övernatta i det eller på tomten ställa upp tält, husvagn etc.
Du måste städa ordentligt vid avresa, såvida inte annat har överenskommits. Om detta inte iakttas kommer FJAB att debitera en avgift för att hantera omkostnader för städning. Du ansvarar själv för alla skador, dom DU eller någon annat i ditt sällskap vållar under vistelsen. Följs inte ordningsreglerna kan FJAB häva avtalet, i de fall måste Du och Ditt sällskap omedelbart flytta från boendet/avbryta aktiviteten utan återbetalning av hyresbelopp/avgift för aktivitet. Däremot är du som gäst skyldig att ersätta de kostnader som föranleds av att avtalet hävs.

Personuppgiftslagen-GDPR

Genom att betala samtycker du till att personuppgifter behandlas av FJAB. Syftet är att möjliggöra sedvanlig gästadministration samt att FJAB har tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall. Uppgifterna kan även komma att användas för att informera om försäkrings- och betaltjänster samt reserelaterade erbjudanden.

Villkor för överlåtelse

Överlåtelse av boende och arrangemang kan endast ske före ankomstdagen och med FJAB:s samtycke. Kostnad för ändringsavgift om 150 kr tillkommer.

Force Majeure

För det fall resan/arrangemanget inte kan genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resan/arrangemanget ställs in beroende på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led. Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Tvist

Om vi inte kommer överens kan Du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.