Bokningsvillkor

Allmänna bokningsvillkor för Fjätervålen AB
Dessa bokningsvillkor gäller mellan Fjätervålen AB, org. nr: 556223-3527 (hädanefter kallat FJAB) och Dig när du bokar via FJAB. Avtalet gäller boende, aktiviteter, skipass eller en kombination av dessa, nedan benämnt Produkter.

1. Bokning och bokningsbekräftelse

Vänligen kontrollera din bokning. Kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer. För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade. Bokningen gäller för båda parter, så snart bokningen har bekräftats av oss, genom att du har fått ett bokningsnummer och när du har betalat och bekräftat ditt köp via Klarna.
Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i bekräftelsen för att kunna åberopas. Vi ansvarar inte för utfästelser som uthyraren/leverantören eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Dig.
För att ingå avtal/boka via FJAB skall kunden vara minst 21 år om ingen högre åldersgräns anges i bekräftelsen. Legitimering kan ske vid ankomst.
I logipriset för självhushåll t.ex. stugor/lägenheter ingår INTE städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toalettpapper, diskmedel etc. om inte annat anges på bokningsbekräftelsen. Notera att antalet gäster inte får överskrida det antal som angetts på bekräftelsen och inte heller antalet bäddar boendet innehåller.

2. Bindande bokning & betalning

Bokningen är bindande när du erhållit bekräftelsen från FJAB. Slutbetalning till FJAB görs omgående vid bokningstillfället via Klarna. Se Klarnas betalningsvillkor. Vid utebliven betalning är bokningen inte giltig och produkterna avbokas automatiskt.

3. Avbokning eller ändring av bokning

Vill du göra en ändring i din bokning tillkommer en avgift om 150 kronor per bokning och tillfälle. Observera att ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning om det inte gäller förlängning av befintlig bokning.
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till FJAB på tel. 0253-211 43 eller via mail stugbokning@fjatervalen.se. Notera att din avbokning är giltig först då du erhållit en skriftlig bekräftelse från FJAB.
Avbokningsregler då avbeställningsskydd saknas
Avbokning av stuga, lägenhet, ställplats och avresestäd 39 dagar eller tidigare före ankomst debiteras 10 % av bokat värde.
Vid avbokning då mindre än 40 dagar återstår innan ankomst, debiteras 100 % av bokningens värde. Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-och bokningsavgift återbetalas ej.
Bokade tillägg som skidutrustning, skidskola, skoterturer, spår- och skipass kan avbokas fritt fram till och med dagen före första giltighetsdag. Vid avbokning senare än 24 timmar till startdag debiteras kund enligt gällande prislista.
Undantag: Vid avbokning av förbeställd mat senare än 4 dagar innan startdag, debiteras fullt pris. För grupp- och konferensarrangemang där måltider och/eller aktiviteter ingår hänvisar vi till Visitas allmänna villkor.

4. Avbokning vid påbörjad vistelse

Vid avbrytande av vistelsen återbetalas ej den inbetalade logikostnaden. Uthämtad utrustning återköps endast mot läkarintyg och då ersätts återstående hyrtid. Gäller från den dagen intyg från läkare skrivits ut och utrustningen återlämnats. Vid avbokning av redan påbörjad skidskola/aktivitet återbetalas återstående tid av skidskolan/aktiviteten mot läkarintyg. Gäller från den dagen intyg från läkare skrivits ut och FJAB har meddelats.
Använda spårkort och skipass återköps endast mot läkarintyg och ej nyttjad åktid ersätts. Gäller från den dagen då intyg från läkare skrivits ut. Läkarintyg och pass lämnas in till närmaste försäljningsställe. Gäller ej pass som ingår i paketresor.
Vid avbokning av förbeställd mat senare än 4 dagar innan startdag, debiteras fullt pris.

5. Avbeställningsskydd

Kan endast tecknas vid bokningstillfället och kostar 350 kronor/stuga eller lägenhet. Om du väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja boendet/aktiviteten. Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-och bokningsavgift återbetalas ej.
Skyddet gäller vid:
A. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art, som drabbat Dig själv, /maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon, eller medresenär.
B. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret
C. Annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som kommer FJAB tillhanda senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. FJAB tar ut en administrativ avgift om 400 kronor per bokning vid avbokning där avbeställningsskydd tecknats.

6. Paketresa

FJAB har via sitt medlemskap i Visita tecknat resegaranti för paketresor. Samma avbeställningskostnader för stuga/lägenhet gäller även vid bokning av paketresa d.v.s. en kombination av ex. boende och skidhyra.

7. Fel och reklamation

Eventuella klagomål reklameras omedelbart till FJAB. Om Du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden/arrangemanget om därmed ej givit uthyraren/leverantören möjlighet att rätta till eventuella brister, har din rätt att påtala felet gått förlorad. Om du inte är nöjd med kompensation/ersättning skall detta framföras skriftligen till FJAB senast 60 dagar efter avresa. Om hela eller delar av din bokning inte kan levereras enligt bekräftelsen och inget ersättningsalternativ kan ordnas, vars skillnader är så små att det saknar betydelse för dig, ex. stuga/lägenhet i samma klass, så har Du rätt att frånträda avtalet. Du får då tillbaka allt du har betalat, med avdrag för värdet på de delar som Du eventuellt redan hunnit utnyttja.

8. Nyckelhantering

Du får disponera stugan/lägenheten/platsen från det klockslag som angivits på Din bekräftelse. Samtliga nycklar ska återlämnas i nyckelskåpet och låsas på avresedagen, för ej återlämnade nycklar eller borttappade nycklar debiterar FJAB en avgift om 800 kronor per nyckel.

9. Ordningsregler

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du som står för bokningen är fullt ansvarig för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 skall du iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du får inte använda boendet till annat än vad som avtalades vid bokningen och inte låta fler personer övernatta i det eller på tomten ställa upp tält, husvagn etc. Hyresavtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i boendet eller om någon i sällskapet uppträder störande. Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök och husdjursförbud som anges på bekräftelsens framsida. Överträdelse av detta förbud medför en saneringskostnad. Ditt boende ska städas innan din avresa, det ska vara klart innan den angivna utcheckningstiden. Möjlighet att boka till slutstäd finns. Väljer du att städa själv kontrolleras boendet efter att du har checkat ut. Om du ej genomfört städningen enligt anvisning eller inte lämnar boendet i tid kommer du att debiteras en avgift, från 3000 kr och uppåt, beroende på boendets storlek. En beställd eller obligatorisk städning innefattar dock inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor. Vi ansvarar inte för kvarglömda saker.

10. Personuppgiftslagen-GDPR

Genom att betala samtycker du till att personuppgifter behandlas av FJAB. Syftet är att möjliggöra sedvanlig gästadministration samt att FJAB har tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall. Uppgifterna kan även komma att användas för kund- och gästenkäter, försäkrings- och betaltjänster samt reserelaterade erbjudanden.

11. Villkor för överlåtelse

Överlåtelse av boende och arrangemang kan endast ske före ankomstdagen och med FJAB:s samtycke. Kostnad för ändringsavgift om 150 kr tillkommer.

12. Force Majeure

För det fall resan/arrangemanget inte kan genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resan/arrangemanget ställs in beroende på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led. Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

13. Övrigt

Alla stugor/lägenheter som hyrs ut av FJAB ägs av annan ägare och hyrs endast ut för bostadsägarens räkning. Standard och utrustning varierar. Stugorna/lägenheterna är utrustade för självhushåll. Såväl lördags som söndagsbyte tillämpas. Kartor och ritningar ger enbart en ungefärlig bild av lokalisering och utrymme. Var noga med att kontrollera ankomst och avresedatum på bokningsbekräftelsen.
Vi reserverar oss för eventuella förseningar vid incheckning p.g.a. oförutsedda händelser kring eller med boendet. Förseningar rörande incheckningstid kompenseras ej.

14. Tvist

Om vi inte kommer överens kan Du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

Fjätervålen 2019-10-17