Avgränsningssamråd

Natura 2000 och naturreservat samt grundvattenuttag i Fjätervålen

Fjätervålen AB vill utveckla verksamheten i Fjätervålen med bland annat ny sittlift, toppstuga, hotell och fler boendeformer. Detta möjliggörs genom att en detaljplan tas fram och infrastruktur för bland annat dricksvattenförsörjning anläggs.

Fjätervålen AB planerar att söka tillstånd för:

• Anläggningar och verksamheter (inom detaljplanerat område) som kräver tillstånd enligt 7 kap Miljöbalken för risk för påverkan på Natura 2000-områden och naturreservat.
• Uttag av grundvatten enligt 11 kap Miljöbalken i Fjätervålen vattentäkt för att trygga vattenförsörjningen för Fjätervålen

Samrådsunderlagen, med beskrivning av verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt innehållet i kommande miljökonsekvensbeskrivningar finns att läsa i följande länkar:

Underlag för avgränsningssamråd Fjätervålen – Natura 2000 och naturreservat:

Underlag för avgränsningssamråd Fjätervålen – Natura 2000 och naturreservat

Bilaga 1:1 Fågeltabell Fjätervålen alla observationer

Bilaga 1:2 Tabeller första och andra sållningen fågelarter

Bilaga 1:3 Förslag innehållsförteckning MKB

Bilaga 2:1 Geomorfologisk kartering Fjätervålen 20231017

Bilaga 2:2 NVI Fjätervålen 2022 rev 20231123

Bilaga 2:3 Fågelinventering Fjätervålen 2023 rev20240410

Bilaga 2:4 PM – Alternativredovisning Fjätervålen 20240606

Underlag för avgränsningssamråd Fjätervålen – Grundvattenuttag

Underlag för avgränsningssamråd Grundvatten

Bilaga 1 Vattenanalyser med SGU’s bedömningsgrunder

Bilaga 2 Berörda fastigheter

Bilaga 3 PM Översiktlig kartläggning av grundvattenkänsliga biotoper i Fjätervålen

Bilaga 4 Nyttjanderättsavtal

Berörda fastighetsägare har fått information om planerad verksamhet hemskickad. Fastighetsägaren ansvarar för att eventuella arrendatorer eller andra som nyttjar fastigheten meddelas.

Allt underlag finns även att läsa i pappersform på kontoret i Fjätervålen, Fjätervålsvägen 6. Kontoret är öppet helgfria Mån-, Ons- och Fredagar 10-14.
Vill ni komma andra tider, maila info@fjatervalen.se eller ring 0253-211 40.

Vad händer just nu?
Innan ansökan om tillstånd färdigställs vill vi gärna höra eventuella synpunkter. Om du har synpunkter kan du skicka dem till oss i formuläret i denna länk:

Avgränsningssamråd synpunkter

Det går också bra att skicka dina synpunkter via mail eller per vanlig post på adress:
Sweco Sverige AB
att. Pernilla Thur
Vaksalagatan 10
753 20 Uppsala
Märk då brev eller mail: ”Avgränsningssamråd Fjätervålen”.
Vi vill ha dina synpunkter senast 2024-08-25.

Frågor om projektet?
Om du har frågor angående Natura 2000 och naturreservat:
Kontakta Emma Campbell, mail: emma.campbell@sweco.se eller via telefon: 0707-24 22 68 (ej under v.27-31).

Om du har frågor angående grundvattenuttaget:
Kontakta Pernilla Thur, mail: pernilla.thur@sweco.se eller via telefon: 0703-89 02 05 (ej under v.27-31).

Vad händer sen?
När tiden för att lämna synpunkter har gått ut kommer synpunkterna sammanställas och om det bedöms vara relevant justeras underlaget utifrån dessa synpunkter. En så kallad samrådsredogörelse med de inskickade synpunkterna, samt kommentarer rörande hur de har beaktats och hanterats, skickas till Länsstyrelsen respektive till Mark- och Miljödomstolen tillsammans med det tekniska underlaget och ansökan för respektive ärende. Det är sedan Länsstyrelsen i Dalarnas län som beslutar om ansökan om Natura 2000-och reservatstillstånd respektive dispens godkänns eller inte och Mark- och miljödomstolen som fattar beslut om grundvattenuttaget godkänns eller inte.